CoJePoSmrti.cz (Na úvodní stránku) CoJePoSmrti.cz

Zjevil se mi duch - kdo to je?

Facebook Facebook PrintTisk

Zjevil se mi duch - kdo to je?

19_vyvolavani_duchu.jpg

Viděli jste ducha zemřelého a nevíte co si o tom myslet? Lidé vám to nechtějí věřit?

Zkušenost se zjevením dědečka

„Když mi bylo 13 let, tak mi umřel dědeček. Byli jsme na pohřbu a večer, když jsem šla spát, tak už nevím proč přesně jsem to dělala, zaťukala jsem před tím, než jsem usnula na peřináč. A tu noc se mi trojité zaťukání ozvalo zpět. Docela jsem se vylekala, ale po nějaké době jsem usnula. Nad ránem jsem se probudila. Byla jsem otočená směrem ke zdi, ale najednou jsem měla moc divný pocit, že nejsem v pokoji sama. Otočila jsem se na posteli a uprostřed místnosti, jsem uviděla ducha mého zemřelého dědy. Dívali jsme se na sebe, pak jsem začala křičet a z pokoje jsem utekla. Už jsem tam nechtěla spávat. Mohlo by se zdát, že jsem měla špatný sen. Jenže já jsem si před usnutím vystavila do police fotku, kde jsem byla já a děda, a tu fotku jsme nikdy a nikde nenašli. Vyprávěla jsem to mnohokrát svým přátelům. Když pak někdo z mých blízkých zemřel, prosila jsem Boha, aby už za mnou nikdo nechodil. Už nikdo nepřišel. Až ale mnohem později, při studiu Písma jsem se dověděla, že to můj dědeček nebyl. Jsem šťastná a vděčná za to, že mi bylo umožněno poznat pravdu. Bibli čtu každý den a mám neustále pocit, že tam nacházím nové a nové věci a svědectví.“

Efeským 6,12 - Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Mnoho lidí se setká s ďábelskými duchy, kteří se jim zjeví v podobě jejich zesnulých příbuzných nebo přátel a budou hlásat naprosté bludy. Tito návštěvníci se budou dovolávat našich citů a konat zázraky, aby svá tvrzení doložili. Musíme být připraveni odolat jim pomocí Biblické pravdy, která říká, že mrtví nevědí nic. Bible říká, že duše je také smrtelná a jediný kdo má nesmrtelnost je sám Bůh.   Ti kdo se za mrtvé vydávají a berou na sebe jejich podobu jsou duchové ďábelští. Podrobně o tomto tématu pojednává kniha Velký spor věků kapitoly 29-34.

Kazatel 9,5-6 - Neboť živí vědí, že zemřou; mrtví, ti však nevědí nic, ani už nemají odměnu, protože jejich památka byla zapomenuta. Jak jejich láska tak jejich nenávist i jejich žárlivost dávno zanikla a nebudou mít už nikdy podíl na ničem, co se pod sluncem koná.

Žalm 78,50 - Urovnal pěšinu svému hněvu. Jejich duše neušetřil smrti a jejich život vydal moru.

1. Timoteova 6,16 - On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle.

Satan má takovou moc, že nám může ukázat podobu nebo postavu našich příbuzných nebo přátel, kteří v Pánu zesnuli. Bude to vypadat tak, jako kdyby tito přátelé byli opravdu přítomni. Budou užívat slova, která používali, když byli mezi námi i tón hlasu, jaký měli za svého života, bude znít našim uším. Toto vše bude konáno proto, aby byl svět polapen do léčky a uvěřil, že je to pravda.

Lidé musí být důkladně obeznámeni s pravdou a toho mohou dosáhnout jedině studiem Písma svatého. Musí vědět, jaký je stav člověka po smrti, protože jinak se jim budou zjevovat duchové, kteří budou o sobě tvrdit, že jsou jejich milými, příbuznými nebo přáteli a budou jim přinášet nebiblická učení. Vykonají všechno, co bude v jejich moci, aby získali jejich sympatie a své výroky budou potvrzovat konáním zázraků. Lid Boží musí být připraven, aby těmto duchům dovedl odolávat biblickou pravdou, která nám zjevuje, že mrtví nevědí nic a ti, kteří se za ně vydávají, jsou duchové ďábelští.

Musíme dobře prověřit základ naší naděje, protože ji budeme muset obhájit Písmem svatým. Uvedený blud se bude stále rozšiřovat a my jim budeme muset čelit tváří v tvář.  Prorok Izaiáš napsal:

Izaiáš 8,19-20 - "Řeknou vám: A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit. "

Kdyby lidé uznali pravdu o přirozenosti člověka a o stavu mrtvých, tak jasně vyloženou v Písmu svatém, poznali by v tvrzeních a projevech spiritizmu působení satana, jeho moc, znamení a klamné zázraky. Místo aby se vzdali nevázanosti,  a zřekli se hříchu, který tak milují, mnozí raději zavírají oči před světlem a navzdory varování pokračují dál, zatímco je satan zaplétá do svých sítí a oni se stávají jeho kořistí. "Nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži." (2 Te 2,10.11)

Deuteronomium 18,10-12 - Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.

Satan se dlouho připravoval na svůj poslední pokus oklamat svět. Základ svého působení položil ujištěním, daným Evě v ráji: "Nikoli, nepropadnete smrti." "V den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." (1 Mojžíšova 3,4.5) Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný podvod tím, jak rozvíjel spiritizmus. Dosud svého cíle ještě plně nedosáhl, jeho námaha však bude korunována úspěchem. Prorok napsal: "Hle ... tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha." (Zjevení 16,13.14) Kromě lidí, které bude chránit Boží moc prostřednictvím víry v Boží slovo, zachvátí celý svět satanův klam. Ďábel ukolébává lidi v pocitu, že jim nehrozí žádné nebezpečí, a probudí je teprve příchod Božího hněvu.

Nauka, že člověk i po smrti existuje ve stavu vědomí, zvláště víra, že duchové mrtvých se vracejí, aby sloužili živým lidem, připravila cestu modernímu spiritizmu. Jestliže mrtví mohou přijít do přítomnosti Boha a andělů a jestliže jejich poznání zdaleka přesahuje poznání, které měli za živa na zemi, proč by se nemohli vrátit na zem, aby poučovali žijící? Jestliže se duchové mrtvých, jak učí populární teologové, vznášejí nad svými přáteli na zemi, proč by s nimi nemohli komunikovat, varovat je před zlem nebo je těšit v jejich zármutku? Jak mohou lidé, kteří věří ve stav vědomí člověka po smrti, zavrhovat to, co jim oslavení duchové sdělují jako poznání pocházející od Boha? Tímto způsobem, který je pokládán za posvátný, uskutečňuje satan své úmysly.

Jako poslové ze světa duchů přicházejí padlí andělé a provádějí rozkazy satana. Kníže zla předstírá, že umožňuje komunikaci mezi živými a mrtvými, ve skutečnosti však působí na jejich mysl okouzlujícím vlivem on sám.

Satan má moc předvést lidem podobu jejich zesnulých přátel. Podvod je dokonalý - jejich vzhled, slova, hlas - všechno napodobuje s podivuhodnou přesností. Mnozí lidé se nechávají potěšit ujištěním, že jejich milovaní se těší v radosti nebes a - aniž si uvědomují nebezpečí - poskytují sluch "svůdným duchům a naukám ďábla".

Když lidé uvěří, že mrtví se opravdu vracejí, aby s nimi mluvili, předvede jim satan takové lidi, kteří zemřeli nepřipraveni. Duchové však tvrdí, že jsou v nebi šťastni, že tam dokonce zaujímají vznešené postavení, a tak se šíří blud, že mezi spravedlivými a bezbožnými není žádný rozdíl. Domnělí návštěvníci ze světa mrtvých pronášejí někdy výstrahy a varování, které se pak prokáží jako správné. Tím si získají důvěru a pak šíří učení, které přímo podkopává víru v Písmo. Předstírají hluboký zájem o blaho svých přátel na zemi a namlouvají jim nejnebezpečnější bludy. To, že někdy říkají pravdu a někdy mohou předpovědět budoucí události, dává jejich výpovědím zdání spolehlivosti. Proto tolik lidí ochotně přijímá jejich falešné učení a slepě mu věří, jako by to byla nejsvětější pravda. Zapomínají na Boží zákon, pohrdají Duchem milosti, krev smlouvy pokládají za něco nesvatého. Duchové popírají Kristovo božství a Stvořitele srovnávají se sebou. Tak pokračuje starý buřič v nové masce ve svém boji proti Bohu, který začal v nebi a vede ho na zemi již téměř šest tisíc let.

Zjevení duchů a den odpočinku

Ježíš Kristus několikrát varoval před tím abychom se nenechali svést. Varoval, že bude mnoho falešných projevů a zázraků, a že kdyby bylo možné byli by svedeni i vyvolení. Tak mocné to bude. Zjevující duchové  budou stále častěji hlásat nutnost dodržovat nedělní odpočinek, abychom se ušetřili Božího hněvu. Duchové budou prohlašovat, že je posílá Bůh, aby přesvědčily ty, kteří odmítají neděli, že se mýlí a budou tvrdit, že zákonů země je nutno poslouchat stejně jako Zákona Božího. Budou naříkat nad velkou bezbožností ve světě a podporovat svědectví náboženských učitelů v tom, že zkažený mravní stav je způsoben znesvěcováním neděle. Proti všem, kteří odmítnou přijmout jejich svědectví, bude roznícena zloba. Satan vytvořil svůj den odpočinku, jako znamení své autority, a proto tolik usiluje o jeho dodržování, přestože k tomu není v Bibli jediný důkaz, jediný verš. Nedělní odpočinek tak potlačil Boží čtvrté přikázání – Bohem ustanovenou sobotu jako den odpočinku. Boží zákon je ale stále platný a neměnný.  Ježíš řekl:

Matouš 5,17-18 - „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Lukáš 16,17 - Je však snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona.

1. Jan 5,3 - To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká.

Římanům 3,31 - Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Římanům 7,12 - A tak Zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.

Co říká Bible o ďáblu a démonech?

1. Bible mluví o ďáblu a démonech bez výjimky jako o skutečných existujících bytostech, a ne jako o nějakých symbolech zla:

Job 1,6-12 - Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan. Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. Satan nato Hospodinu odpověděl: Bojí se snad Jób Boha bezdůvodně? Cožpak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má, ze všech stran? Nepožehnal jsi dílo jeho rukou a nerozhojnil se jeho statek na zemi? Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má; určitě ti bude do tváře zlořečit. Hospodin řekl Satanovi: Hle, vše, co má, je ve tvé ruce; pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z Hospodinovy přítomnosti.

Matouš 4,1-11 - Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla. A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však na to řekl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ Potom ho Ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen.‘“ Ježíš mu řekl: „Je také napsáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“ Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu: „Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ A tehdy ho Ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu.

Marek 1,32-34 - Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. Celé město se shromáždilo přede dveřmi. I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali.

Jan 13,2 -  Během večeře, když již Ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškariotského, aby jej vydal,

(Efezským 4,27: 6,11    1Tesalonickým 2,18   Židům 2,14   Juda 9)

2. Sám ďábel byl kdysi v nebi. Ježíš řekl: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk“

Lukáš 10,18 - Řekl jim: „Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk.

3. Ďábel se kdysi jmenoval Lucifer (což znamená „světlonoš“), krásný dokonalý, svatý anděl, kterého Bůh stvořil pro zvláštní pověření v nebi:

Ezechiel 28,12,14-15 - Toto praví Panovník Hospodin: Ty pečetíš vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost.

4. V celém Božím vesmíru nebylo hříchu až po tu dobu, pokud Lucifera neovládla touha po slávě a velikášství:

Ezechiel 28,17 - Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali.

1. Jan 3,8 - Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy.

5. Lucifer se pro pýchu a žárlivost dostal tak daleko, že začal rebelovat proti Bohu jako Pánu a pobízel k tomu další anděly.

Izaiáš 14,12-14 - Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy! A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu.

6. Velký zástup andělů se přidal na stranu Lucifera. Aby byl v nebi zajištěn pořádek a mír, musel je Bůh z nebe vyloučit. Bible o tom píše:

Zjevení 12,7-9 - A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

7. Tito padlí andělé jsou démoni, kteří podporují svého velitele, aby zlo, které se všude rozmáhá, dosáhlo svého vrcholu.

Marek 3,22-24 - Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“ Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království proti sobě rozděleno, takové království nemůže obstát.

8. Satan  (význam jména je „odpůrce“) svedl Evu k tomu, aby pohrdla Božím příkazem. Pak ji použil k tomu, aby i Adam odpadl od svého Stvořitele a vznikl zde na zemi hřích. Satan vedl svůj odboj dál, i když byl vyvržen na naši zemi.

Genesis 3,1-17 - Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru, a ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromoví zahrady. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? On odpověděl: Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý; proto jsem se schoval. I řekl: Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl: Žena, kterou jsi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a já jsem jedl. Nato Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Žena řekla: Had mě podvedl a já jsem jedla. A Hospodin Bůh řekl hadovi: Protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře, budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl: Velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost, v bolestech budeš rodit děti; budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. A Adamovi řekl: Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života.

9. Ďábel uplatňuje nárok na vládu nad světem, protože Adam a Eva (kterým Bůh tento svět svěřil) mu vlastně k tomuto postavení dopomohli, když padli do hříchu. Ve zprávě o pokušení Ježíše čteme:

Matouš 4,8-9 - Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu: „Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.“

10. Ďábel a jeho stoupenci vedou zbytečnou nenávistnou válku proti Bohu a snaží se, aby lidské bytosti přivedli do záhuby, do které jdou sami.

1. Petr 5,8 - Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.

11. Bible říká že se satan může oblékat do anděla světla a stejně tak mohou na sebe i jeho služebníci brát jinou podobu.

2. Korintským 11,14-15 - A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti; jejich konec bude podle jejich skutků.

12. Dějiny tohoto světa jsou současně dějinami zápasu mezi Bohem a satanem. Ďábel sám se nikdy nevzdá, ale nakonec bude zničen:

Zjevení 20,9-10 - Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

13. Tento oheň zničí i satanovi následovníky, padlé anděly a stejně tak i všechny lidi, kteří se postavili na jeho stranu.

Matouš 25,41 - „Potom řekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly!

2. Petr 2,4 - Neboť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temných jeskyní Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu.

Zjevení 20,11-15 - A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

14. Ďábel a jeho démoni skutečně existují a mají určitou moc. Ale Bůh je silnější. Kdo Bohu důvěřuje a věří v něho, smí se cítit bezpečný. Satan je nemůže zahubit.

Jan 10,28-29 - a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce.

Doporučené knihy:

Válka stejně skutečná jako vítězství - Vaughn Allen

Naděje lidstva - Ellen G. Whiteová

Cesta do nadpřirozeného světa - Roger J. Morneau

Kouzlo pověry - Kurt Hasel


Další zajímavé články a videa na téma co je po smrti

Video - Může mít Bible pravdu?

6_muze_mit_bible_pravdu.jpg Může být toto poselství opravdu od Boha? Bůh nechal zaznamenat mnoho poselství dopředu, která se pak vyplnila s obdivuhodnou přesností. Jsou to proroctví o dějinách světa, nebo více než 125 proroctví ...

Podstata života a co se děje po smrti?

14_podstata_zivota_co_je_po_smrti.jpg Takže co přesně se stane, když zemřeme? Nebe? Peklo? Reinkarnace? Nic? Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, Ježíš také řekl: „Já jsem ...

Pozor na alternativní medicínu

21_akupunktura_alternativni_medicina.jpg Žijeme v přetechnizované době a společnosti, která je již velmi vzdálena od přírody a přírodních metod léčení. Lidé jsou již tak unavení technikou, že mnohdy přestávají věřit lékařům a klasické medicíně ...

Sebevražda - pomoc chci se zabít!

28_sebevrazda.jpg Už to opravdu dál nejde, jsem naprosto k ničemu, nic mě nebaví, nikdo mě nemá rád, tolik problémů jako já nemá nikdo....Nemám smysl života, u ničeho nevydržím, ani u toho, co ...

Pomoc, jak se mám bránit a zbavit se duchů?

35_jak_se_branit_proti_duchovnim_silam.jpg Setkali jste se s nadpřirozenými silami a nevíte co s tím? Zjevil se vám duch jakoby zemřelého? Hýbe se doma obraz, létají v místnosti předměty? Došlo to tak daleko, že vás ...

CoJePoSmrti.cz - Zjevil se mi duch - kdo to je?