CoJePoSmrti.cz (Na úvodní stránku) CoJePoSmrti.cz

Pozor na alternativní medicínu

Facebook Facebook PrintTisk

Pozor na alternativní medicínu

21_akupunktura_alternativni_medicina.jpg

Žijeme v přetechnizované době a společnosti, která je již velmi vzdálena od přírody a přírodních metod léčení. Lidé jsou již tak unavení technikou, že mnohdy přestávají věřit lékařům a klasické medicíně a začínají vyhledávat něco jiného. Bůh dal ve své moudrosti v přírodě velké možnosti léčby nemocí, jsou to bylinky, velmi účinná léčba vodou, cvičením, a další přírodní metody, ale především poukázal, jak je důležité dodržovat správný životní styl a neničit tak své zdraví. Je to velmi účinná prevence, co je v našem životě tak důležitého, a do toho spadá především zdravá přírodní strava s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny, pití dostatečného množství čisté vody, pobyt na čerstvém vzduchu a na slunci, dostatek pohybu a občerstvujícího spánku zvláště v hodinách před půlnocí ale také důvěra v Boha, která nás zbavuje tak rozšířeného stresu.

Hledá-li dnes člověk něco jiného než je klasická medicína naráží stále častěji na mnoho další zvláštních a mnohdy tajemně působících metod. Jistě znáte pojmy jako je Jóga, akupunktura, transcendentální meditace, hypnóza, autogenní tréning, homeopatie, mesmerismus, craniosacrální terapie, astrologie a mnoho dalších. Tyto metody často fungují a ulevují od fyzické nemoci, skrývají však v sobě riziko mnohem horší než je sama fyzická nemoc. Tyto metody působí mnohdy na skrytém podkladě, to znamená, že nemůžete vědět, jakou silou to funguje. Například, co nebo kdo ukáže léčitelům akupunkturou do jakého místa vbodnout jehličku, aby to bylo bezbolestné? Tito léčitelé by vám řekli, že v tom pravém místě ucítí teplo. Nebo jakou mocí pozná léčitel, který se kyvadélkem doptává podle seznamu nemocí či seznamu bylin, jak daného pacienta léčit a čím trpí? Léčitel se kyvadélka doptává podle daného seznamu popořadě a v určitém místě mu kyvadélko ukáže tu správnou nemoc čím, kdo trpí a pak tu správnou léčbu, kterou zvolit. Kdo za kyvadélkem stojí, kdo odpovídá? Kdo ukazuje léčitelům pomocí tepla? Málo kdo ví, že tyto alternativní metody jsou součástí bílé magie stejně tak jako třeba astrologie a její ovlivňování osudů.

Bílá magie jsou okultní praktiky, které ovšem mohou vypadat velmi dobře a zbožně. Víme ale, že satan se může proměnit i v anděla světla a stejně tak jeho pomocníci na sebe berou podobu zdánlivého dobra. To proto, aby zůstali nepoznaní. V bílé magii se jedná o "nečisté metody a praktiky, které mají zbožný nátěr a jsou maskovány jako zdánlivě čisté a jako takové jsou vychvalovány." Často se ani nezná jejich okultní počátky a lidé nevědí nic o zakladatelích těchto metod, kteří byli často přímo napojeni na magii a čerpali tak sílu i znalosti od démonů.

Nemusíme být podvedeni. Brzy se budou dít úžasné výjevy, se kterými bude úzce spojen satan. Boží Slovo říká, že satan bude činit zázraky. Způsobí, že lidé onemocní, a potom náhle od nich odejme svou ďábelskou moc. Tito lidé pak budou považováni za uzdravené.  …

Jestliže ti, skrze něž došlo k vyléčení, jsou hotovi kvůli těmto projevům omlouvat své nedbání Božího Zákona a setrvávat v neposlušnosti, neznamená to, že mají velkou moc Boží, ať již mají moc jakkoli velkou. Naopak, je to divotvorná moc od velikého svůdce. On je přestupníkem mravního Zákona a používá každého prostředku, kterým by mohl oslepit lidi, aby nepoznali pravou povahu tohoto Zákona. Jsme varováni, že v posledních dnech bude činit divy i zázraky lživé (dle 2Tess 2,9). A až do konce doby milosti bude pokračovat v těchto zázracích, aby na ně mohl ukázat jako na důkaz, že je andělem světla a ne andělem temnoty. (Ellen Whiteová RB 48,49).

Následující výňatky k jednotlivým druhům léčeb, složené převážně z citátů, jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Tak například léčivé magnetické síly - takzvaný Mesmerismus. Antonín Mesmer (1734-1815), zakladatel okultního učení o léčivém magnetismu, byl rakouský lékař a mystik. Měl za to, že hvězdy ovlivňují zdraví člověka neviditelnou tekutinou a že on disponuje magnetickou silou, která je v jeho ruce. Tato síla údajně existuje ve vesmíru. V roce 1778 byl obviněn Vídeňskými lékaři, že provozuje magii. Mesmer se domníval, že celý svět je magnetem a magnetické síly také proto protékají člověkem. Ten se pak sám stává magnetem. Zdravý člověk by proto mohl uzdravit nemocného tím, že hlazením mu zčásti předá něco ze svých magnetických sil. Mesmer poznal, že "také bez použití magnetu vychází zejména z jeho osoby síla, že tedy vlastní oživenou povahu tohoto fluida, a nazval tuto sílu "animální" nebo "živočišný magnetismus". Pro názornost jedna zpráva lékaře Glasscheiba - ....Mesmer nebyl schopen věnovat se každému pacientovi, a protože nechtěl zasvětit do tajů svého umění, přešel k hromadnému léčení. Mesmerem byly magnetizovány stromy zahrady tak, že je pohladil a nemocní byli uloženi kolem stromu, ze kterého proudily přijaté magnetické síly do trpících...Přirozeně to bylo fyzikálně neudržitelné. Magnetizoval vodu a dával jí nemocným pít nebo se v ní koupali, magnetizoval jídelní příbory, šaty a lůžka nemocných, kteří leželi a ke kterým byl povolán. Magnetizoval zrcadla, aby zrcadlila magnetickou sílu i hudební nástroje. Tyto příklady by měli postačit k tomu, aby ukázali jak Mesmerův magnetizmus je okultní ba dokonce spiritistický.

Hypnóza - se odvozuje od řeckého slova hypnos a znamená spánek. Přitom se nejedná o novodobý jev, neboť již ve starém Egyptě a Řecku se holdovalo "černému umění". Hypnóza působí zvlášť fascinujícím kouzlem na všechny lidi, kteří se zabývají okultismem, na veřejnosti je toho času opět ceněna jako zvlášť účinný léčebný prostředek.... Dosáhne-li se hypnotického stavu, pak pokusná osoba poslouchá každý sugestivní rozkaz hypnotizéra a ten může vyvolat takové halucinace, jaké si jen přeje. Příklad: vsugeruje-li hypnotizér, že je nesnesitelně chladno, tu pokusná osoba počne mít na celém těle mrazení... Hypnotismus představuje jedno odvětví pseudookultismu (černá magie), které za každých okolností za sebou zanechává těžké následky….Těžké duševní škody jsou často přivozeny tím, že dochází k duchovním vazbám, které jsou vyvolány působením hypnotizujících, spiritistických, okultních sil na nemocného... Hypnóza je tím nejúčinnějším prostředkem, který prostřednictvím úplného vyřazení vůle a vědomého působení smyslů otevírá dveře všem zlým duchům. Nejlepší ochranou proti nebezpečí hypnózy a sugesce je modlitba, modlitba bez ustání. Mysleme při tom na slova Žalmu 3,9 "U Pána lze nalézt pomoc". Jestliže se věřící člověk staví pod moc modlitby a nesouhlasí s hypnózou, pak je každý hypnotizér bezmocný.

Autogenní tréning - přeloženo znamená "cvičení mne samotného" na můj vlastní povel. Z historického pohledu je dceřinou disciplínou hypnózy. Autogenní tréning je odvozen od lékařské hypnózy a představuje "sebe hypnózu" Autogenní tréning vede ke klidu, rozvaze a k sobě samému, ke svému JÁ. Je rozdělen na nižší stupeň a vyšší stupeň, přičemž účinek vyššího stupně přivádí cvičícího do stavu podobného spánku a až ke ztrátě citu, kdy je možno se dotknout pokožky hořící cigaretou, aniž by při tom byla pociťována bolest. V tomto stavu je cvičící vnímavý pro "vizionářský vnitřní pohled na obrazy", kdy rovněž vnímá "andělské hlasy" a "hudbu sfér". Stálé praktikování autogenního tréningu tak vede ke zvláštním náboženským prožitkům... Věřící křesťan by měl mít odpor proti autogennímu tréningu a odmítnout tuto "okultní praktiku". Protože poslouchá napomenutí Ducha Svatého, nehledá křesťan žádnou pomoc v auto hypnóze, neobrací se k žádnému náhradnímu náboženství, které ho vydává napospas "proti božským silám".

Jóga - jóga se stala pro mnoho lidí na západě "masovým sportem", "léčebným tělocvikem". Jóga je nabízena jako určitý náboženský druh životní filozofie. Právě proto by neměl nikdo zapomenout, že za jógou stojí určitý náboženský názor! Jóga patří do "vzorkové kolekce ďábla". Mistr a zakladatel jógy byl Krišna, jeden z nejoblíbenějších hinduistických bohů. Jeden znalec asijských náboženství (Blanke.F) píše: "Jóga se jeví jako něco nevinného, jako sled cvičení, ale vede člověka, aniž by to pozoroval, do nového světa duchů a do nového náboženství. Chtěla by člověka přivést k zapomenutí a odpoutat ho, i když na krátkou chvíli, od jeho smyslového světa a dát mu dokonalé štěstí. Jóga je náboženství a vyvíjí se dnes v jedno z největších náhradních náboženství v  křesťanských zemích." Satan usiluje o to, aby západní svět cele zaplavil východním mysticismem. Sebezapření, které podporuje východní mysticismus, se zakládá na mylném pojetí, že jediným problémem člověka je chybné myšlení. Člověk se musí naučit poznat, že je Bohem...Toto nebylo řešení, nýbrž satanova lež...

U klasické jógy, Raja-jógy, královské jógy, jde o vysvobozující vykoupení pomocí askeze, tělesných cvičení, dechové techniky a meditací se má lidská duše oprostit od všeho pozemského. Míní se tím nejen stávající individuální existenci člověka, ale především koloběh znovuzrození, zvaný také stěhování duší. Forma Hatha-jóga tak, jak ji na západě praktikují mnozí lidé s přesvědčením, že provozují tělesná cvičení, je spojená s cvičením k dosáhnutí duševního uvolnění. Když vycházíme z toho, pak se nedivme, že tato jóga je považována mnohdy za nábožensky neutrální metodu, které se může s klidným svědomím oddat i křesťan. Všechna cvičení ale slouží k tomu, aby uvedla vnitřní mechanismus člověka do pravého rytmu, aby tělo, duch, tělesné a transcendentální bytí mohly být navzájem harmonicky sladěny. Aby toto bylo dosaženo, používá se dvou klasických článků jógy: první důraz se klade na zvláštní tělesnou polohu (ásány) a druhý na dechovou techniku (pránájáma). Žádné jogínské techniky se nedají odloučit od své nábožensko-filozofické souvislosti. Cvičení jógy se nedají odloučit - jak je často zdůrazňováno- od zvláštního pojetí hinduismu, od okultního světa duchů, který stojí za ním. Zastánci jógy to zcela otevřeně dosvědčují. Člověk je prostřednictvím jógy veden k tomu, aby se otevřel "vlivům duchovního světa". Jogíni dokazují, že člověk chce vstoupit prostřednictvím ovládnutí těla do spojení s bohem a pokouší se pomocí vlastního úsilí o záchranu a o změnu. Je to cesta ze zevnějšku do nitra, a zdola vzhůru. Jóga je tedy sebe vykoupení. Jste si tedy opravu jistí, že když využíváte "pouze" tělesná cvičení jógy, že na vás nemá satan přes tyto techniky žádný vliv? Jsme snad chytřejší než satan a jeho démoni?

Homeopatie – Zakladatelem homeopatie byl lékař Dr. Samuel Hahnemem1755-1843)  Byl přítelem Mesmera, který vyvinul magnetismus a svého času byl největším božím rouhačem, ošklivil si jméno Ježíš a označoval Ježíšovo spásné působení jako bajku a pověru. „Z křesťanského pohledu je pro charakteristiku jeho osoby a učení důležité, že Hahneman byl svobodným zednářem (což je ďáblův spolek). Homeopatie, která se dnes provozuje je neodmyslitelně spjatá se svým zakladatelem. Opravdu přirozené přírodní metody léčby (voda, světlo, vzduch, pohyb, byliny) jsou založeny na fyzikálních postupech a přírodních léčivech a jsou vědecky na základě fyziologie vysvětlitelné. Pro účinnost homeopatických prostředků ale neexistují dosud žádné vědecké důkazy, a přesto jsou tak uznávány a rozšířeny téměř ve všech lékárnách. Homeopatie spočívá na názoru, že ze zředění vychází podstatná dráždivá léčba podněcující léčivé síly. Dle Hahnemana nebyla „zředění zředěními, ale cestou, aby byl lék obdařen zvláštní silou, aby se mohl dostavit léčebný úspěch. Tak také hovořil o „dynamizaci, o zvýšení síly (potenciaci). Hahnemann zdůrazňoval ve své knize - Organon der Heilkunstg, že od C30 „je materie tak zředěná, že je zde zlomek, který se dá sotva číselně vyjádřit. Nanejvýš pravděpodobné je to, že látka prostřednictvím takovéto dynamizace se nakonec cele rozplyne ve své INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ BYTÍ, a proto může být ve svém surovém stavu vlastně považována pouze jako sestávající se z tohoto nevyvinutého duchovního bytí. Vysvětlení, že skrze zředění je lék dynamizován a proměnil se v léčebného ducha, spočívá na magických představách.

Ve své předmluvě k 5. dílu „Chronických onemocnění Hahnemann napsal: „Homeopatické dynamizace jsou pravým probuzením léčebných vlastností, které leží skrytě ve svém surovém stavu v přirozených látkách. Pak jsou schopny působit téměř duchovně na náš život, to je na naše vnímající (senzitivní) a dráždivá (iritabilní) vlákna. Výraz „téměř duchovně má nám pouze ukázat na to, že u „vysoce potencovaného léku není téměř nic z materie původní substance, jak vyplývá z informací homeopata. Věřím, že nám to již povědělo dost! Kritikové homeopatie často tvrdí, že koncentrace léčiva je jako jedna molekula účinné látky v Bodamském jezeru. To tedy znamená: Prakticky zhola nic! Viděno čistě přírodovědecky, nemohou tyto prostředky účinkovat. Neboť skrze astronomicky vysoké zředění se nevyskytuje (téměř) žádná molekula účinné látky (například D20 = 1 litr prostředku zředěný ve světovém moři: D31= 1 kapka na 1 milion zeměkoulí, léčitelé využívající vysokých potencí ošetřují zředěními až do D1000 a ještě výše a hovoří o úspěších, jak píše jeden věřící léčitel. Dále píše jeden homeopat: „Počínaje 10. potencí jsou naše léky zcela bez molekul výchozí substance.  Také Hahnemann řekl o svých prostředcích, že nepůsobí „chemicky, ale „dynamicky, že tedy na léky působí zvláštní síly. Jako dynamické označoval i síly magnetismu – mesmerismu.

Bližší zdůvodnění této teorie a další souvislosti ukazují, že homeopatie je hluboce zakořeněna do magie a okultismu. Tyto síly totiž patří do oblasti okultismu a nejsou také vědecky prokazatelné. Co tedy stojí za těmito homeopatickými prostředky? Za těmito léky stojí představa kosmické síly. Kosmická síla poukazuje na okultní světový názor. Kosmická síla nabízená bílou a černou magií, jógou, radiestezií, antroposofií a jinými nemůže být totožná se silou Boží.

Akupunktura – Akupunktura k nám dospěla jako jedna z léčebných metod dálného východu a v žádném případě o ní nelze hovořit jako o přírodní léčebné metodě, jak se propagátoři alternativních metod snaží tvrdit. V knize „Moc a tajemství lékařů starověku (p.Thorwald) čteme, že akupunktura je součástí pohanské okultní čínské lidové medicíny a spočívá na pohanském pojetí  světové energie nebo světového ducha Tao neboli Chi. Představa duše světa – ducha světa- je zastoupena ve všech asijských náboženstvích. Tak to nejsou jehly, na kterých záleží, nýbrž něco jiného: mimosmyslové síly. Úspěchy nebo neúspěchy akupunktury zůstávají obklopeny mnoha záhadami a dosud nikdo nedokáže jasně ozřejmit mechanismus účinku této léčby.

K učebním osnovám akupunktury patří mimo jiné teorie taoismu jin-jang jako globální princip vůbec všech pochodů ve vesmíru. Taoismus, což je staré čínské náboženství o takzvané kosmické síle, je první a nejdůležitější princip a tak stojí nad samotným Bohem. V taoismu nejsou, jak nás učí Bible dvě spolu zápasící síly světla a temnoty – Bůh a satan. Dobro a zlo v taoismu vychází ze stejného pramene. Čínská akupunktura vychází z toho, že se vitální energie váže na zcela určité dráhy v těle, tak zvané meridiány. Na tyto meridiány působí v určitém ustáleném směru síly jin-jang. Ale neexistuje žádný specifický anatomický nebo fyziologický korelát pro akupunkturní meridiánový systém. Nemají vztah k nervovým drahám, ani k lymfatickým nebo krevním cestám. 90% všech akupunkturistů pracuje s okultními prostředky, jak píše S.Pfeifer v knize „Gesundheit um jeden Preis? A pro mnoho parapsychologů a spiritistů je akupunktura důkazem jejich okultního umění. Pacienti většinou uvádějí „pocity tepla, tíže, hluchoty atd., které vycházejí od vbodnutých stimulujících jehel. Tento jev zaujal kritiky, protože popisované pocity odpovídají úvodní fázi hypnózy. Vlastní podstata akupunktury je mystická! Okultismus lze dnes vidět ve všech oblastech. Z lékařského a křesťanského hlediska musíme akupunkturu rozhodně odmítnout!

Transcendentální meditace – dosáhla vysokého a širokého uplatnění ve všech společenských oblastech. Člověk se pokouší uniknout ze světa svého subjektivního osamění a ponořit se do prapůvodu existence, přičemž nezáleží na tom, jak ji nazývá – Bůh, bytí, nebo nic. Meditace je metodou odpoutání vědomí, jeho vyřazení, vyřazení analytického myšlení a bezpodmínečného vydání se obrazu, symbolu, což meditujícího fascinuje a inspiruje. Indický guru Mahariši Maheš, který se nechává svými přívrženci oslovovat „jeho svatost, stanovil „program k záchraně světa. Vlivem četných nižších organizací má být světu přinesen „věk osvícení. Transcendentální meditace je představována jako všelék. Lidský duch se v TM spojuje s absolutním bytím, s božským prazákladem.

Jeden bývalý guru Maharaj píše: „TM je hinduismus cukrovou polevou. Jeho čistě religiózní povaha je chytře maskována vědecky působícími hesly. Aby západně orientovaný člověk na ně naletěl. Transcendentální meditace je ve spojitosti s náboženstvím, neboť dle vyjádření nejvyšší hlavy TM Mahariši Maheš Jogiho „meditace je tou jedinou cestou, jak lze nalézti Boha. „V příručce pro učitele TM nazývá Mahariši Jogi speciální duchovní bytosti, které propůjčují TM okultní sílu, „mistry svaté tradice, strážce věčné moudrosti, kterou předal satan prvním lidem. TM vede meditujícího často do kontaktu s duchy, kteří jsou současně rozpoznáni jako spirituální mistři z minulosti, nebo přijímají četné jiné podoby, z nichž některé jsou nanejvýš groteskní i budící strach.... Protože mantry TM jsou kódovými jmény hinduistických božstev, za kterými se ve skutečnosti skrývají démoni, je takto opakování mantry výzvou démonům, aby se zmocnili meditujícího, pak je naprosto jasné, že meditující mají spiritistické prožitky.

Toto učení je jasným zřeknutím se křesťanského poselství. Jako křesťan nepotřebuji meditaci, nýbrž se cele odevzdám pod neviditelné působení  Boha a nechávám se formovat Ježíšem Kristem. Jako věřící se pak ptám, co Bůh chce. Do této oblasti patří také čas k modlitbě. Kdyby Ježíš Kristus netrpěl, nebylo by žádného vykoupení. Jen sám Bůh, Ježíš Kristus může o sobě tvrdit, že je tou jedinou cestou.

Závěr:

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.

Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého,  nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které  jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.


Další zajímavé články a videa na téma co je po smrti

A co zjevení Mojžíše a Eliáše?

20_zjeveni_mojzise_a_eliase.jpg Když mrtví nejdou hned do nebe, jak se tedy mohl na hoře proměnění objevit s Kristem Mojžíš a Eliáš? Matouš 17,3-5 - A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali ...

Satanův poslední klam, napodobení příchodu Ježíše Krista

40_napodobeni_prichodu_jezise_krista.jpg Všechna Biblická proroctví se naplňují a nasvědčují, že náš svět je v závěru svých dějin. Aktuální světové dění poukazuje, že žijeme v posledních dnech tohoto světa a naším úkolem je se ...

Jaký je smysl života?

29_jaky_je_smysl_zivota.jpg Přemýšlíme-li o životě a smrti, zákonitě nás napadne otázka: Proč tu vlastně jsem? K čemu to všechno je? Má to nějaký smysl? Proč jsem se narodila zrovna JÁ? Odpověď na tyto ...

Podstata života a co se děje po smrti?

14_podstata_zivota_co_je_po_smrti.jpg Takže co přesně se stane, když zemřeme? Nebe? Peklo? Reinkarnace? Nic? Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, Ježíš také řekl: „Já jsem ...

Je možná reinkarnace, převtělování?

38_reinkarnace.jpg 1. Co je reinkarnace? Slovo "reinkarnace" je latinského původu a znamená opětovné vtělení. Reinkarnace znamená, že duše se po smrti vtěluje zpět do těla - pokaždé do jiného - ale duše ...

CoJePoSmrti.cz - Pozor na alternativní medicínu