CoJePoSmrti.cz (Na úvodní stránku) CoJePoSmrti.cz

Co je spiritismus a okultismus, jak působí Satan?

Facebook Facebook PrintTisk

Co je spiritismus a okultismus, jak působí Satan?

17_spiritismus_okultismus_duchove.jpg

Spiritismus je největší opoziční silou křesťanství. Není žádnou novou vědou, ale především falešným náboženstvím. Ve spiritistickém časopise „Banner of Light“ bylo uvedeno: „Víte o nějakém duchu nebo osobě, kterou nazýváme ďábel? Jistě! A přesto je tentýž ďábel náš bůh a otec.“

Ano a o to Satanovi jde, vždy chtěl stát na Božím místě a přijímat uctívání které náleží jen Bohu! A proto používá lži, klamy a lsti, aby odvedl lidi od pravého Boha. Jednou z velkých lží, kterou si Satan získává lidi je to, že všechno zlo, které zde na zemi sám koná, svádí na Boha, a tvrdí, že tak Bůh lidi trestá. Tak vzbuzuje podle mnoha výpovědí  bývalých spiritistů nenávist a strach z pravého Boha, který ve skutečnosti lidstvo tak miluje, že obětoval pro náš věčný život vlastního syna Ježíše Krista a nabízí naději i odpuštění. Nenabízí strach třeba z věčných muk v pekle, nebo nutnosti si spasení zasloužit zpověďmi či jinými praktikami, ale úzkým  vztahem s Ježíšem Kristem, kterému se odevzdáme.

Výpověď bývalého spiritisty:

„Zprvu jsem pociťoval satana jako svého absolutního přítele. On sám přišel a řekl mi, že je zde, abych mu sdělil svou bolest, doslova mě chytil za ruku a vzal ze mě veškerá zoufalství, deprese, těžkosti a "ochránil" mě před  trestem, se kterým mě denně navštěvoval "Bůh". Ano, satan mi řekl, že se obětoval za lidi proto, aby  je mohl zprostit každé bolesti, kterou si Bůh na lidi vymýšlí. Musím říct, že satan umí parádně navodit dojem toho, že je to on, komu jde plně o člověka a dokáže způsobit to, že se do něho zamilujete jako při první lásce do své dívky. Tak strašně intenzivní až hmatatelné to je. Je to extáze sladkého smutku podepíraného satanovým vykoupením z Božího trestání. Ano, tak se satan prezentuje. Učiní vás jakoby zbavených Božího kříže, zla, plynoucího z toho, že Bůh svět stvořil a uvalil na člověka tíhu a beznaděj. To je však jen začátek, jak známo, s přibývajícím časem, podle toho jak již má satan dotyčného v drápech, postupně mění svůj přístup ke stále direktivnější póze, až přijde chvíle, kdy vás chce zbavit života, aniž byste svůj život odevzdali Kristu. V posledních fázích jsem již necítil nic z prvotní zamilovanosti, pouze jsem v drogách a alkoholu hledal byť jen malý záblesk toho, že o mě někdo někde ještě vůbec stojí.“

Satanismus dnes nabývá stále větších rozměrů a síly. Německý časopis „Der Westallgäuer, 13.12.1988) napsal: Když přijdou děti do ďáblovy kuchyně -  „Uctívání satana a duchů nabývá pomalu epidemických rozměrů. Přiznávají se k satanovi jako svému pánu a Krista označují za svůdce. Vzdávají hold svému pánu a při černých mších od něho čerpají sílu...Kult ďábla a duchů nabývá u mládeže epidemických rozměrů...Staré okultní praktiky jako magická kyvadla, stůl a pohyb skleniček, nacházejí u mládeže své oživení. Za zády rodičů se scházejí v zatemněných dětských pokojích nebo domovech mládeže. Pod rouškou hry kladou otázky a ze záhrobí dostávají odpovědi“....

Spiritismus - pochází z latinského „spiritus“ - duch. Je to víra v možnost kontaktu s duchy zemřelých prostřednictvím média, nebo různými zvuky (klepáním, nadzvedáváním předmětů). Je založen na víře v nesmrtelnost. Není to nové hnutí, ale nikdy nebylo tak rozšířené jako dnes v 21.století. V dnešní Americe jsou miliony spiritistů. Spiritismus učí, že duchové zemřelých mohou navazovat spojení s lidmi prostřednictvím media. Media jsou mluvící, píšící, kreslící, uzdravující a často sami nevědí, že jsou satanem oklamáni. Spiritismus také používá množství symbolů, které jsou všude mezi námi a ani o tom nevíme.

Co učí o spiritismu a okultismu Písmo Svaté?

Podle Písma je známo, že „nesmrtelná duše“ neexistuje, nejsou to duchové zemřelých, ale jsou to projevy padlých (ďáblových) andělů.

Kazatel 9,5 - Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla.

Spiritisté jsou sami oklamáni, věří-li, že skrze media mluví duchové zemřelých lidí.

Prvním mediem byl had

Had byl nejchytřejším ze všech tvorů a ďábel si ho proto použil za prostředníka „medium“ a skrze něj svedl člověka k hříchu.

Genesis 3,1-6 - Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“ Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.

Ďábel je rovněž původcem učení o nesmrtelnosti člověka („nesmrtelná duše“) Toto lživé učení zvěstoval již prvním lidem: „Nezemřete, ale budete jako bohové …“

Je to satanovo učení, tvrdí-li se, že smrt není skutečnou smrtí, nýbrž je to jakýmsi přechodem do života. Žel se tomuto učení věří téměř ve všech náboženstvích, včetně některých křesťanských denominací.

Když se satanovi podařilo svést lidi do hříchu, neměl již zapotřebí komunikovat s lidmi prostřednictvím nižšího stvoření, nýbrž ve všech dobách tomu používal lidi, kteří se mu vědomě, či nevědomě vydali do jeho rukou.

Písmo zakazuje věštění a vyvolávání duchů

a) Nedotazujte se mrtvých

Izaiáš 8,19 - Jistě vám řeknou: „Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé?

Nemáme se tudíž ptát mrtvých, ale samotného Boha. Pokud víme, že mrtví nevědí nic a lidé se i přes výslovný zákaz Boha doptávají duchů zemřelých, pak přicházejí duchové ďábla a lidé se stávají obětí nebezpečných a osudných klamů.

b) Žádní věštci a hadači

Deuteronomium 18,9-12 - Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.

Již lid izraelský dostal od Hospodina příkaz, aby mezi sebou netrpěl věštce a hadače.

Dnes jsou to ale právě mnozí křesťané, kteří vyhledávají hadače a věštce a ještě raději se uchylují ke spiritistickým seancím.

c) Izraelský král Saul zahynul proto, že se od přímé rady svého Boha uchýlil k věštkyni - mediu

Když Bůh Saula opustil, pro jeho hřích, Saul se šel poradit s „duchem věšteckým“. Vešel za noci k věštkyni Endor a žádal ji, aby mu mohla vyvolala zemřelého proroka Samuele, aby se s ním mohl poradit. Věštkyni se zdánlivě podařilo vyvolat „ducha“ zemřelého proroka. Ve skutečnosti to však nebyl jeho duch, nýbrž byl to satan, který na sebe vzal podobu proroka a napodobil i jeho hlas.

Celý příběh je zapsán Bibli: 1 Samuelova 28,3-19

Satan má totiž moc proměnit se i v anděla světla a proto docela snadno napodobí např. i charakteristické rysy zesnulých, jako to bylo v tomto případě. 2. Korintským. 11,14

V Saulově případě a stejně i v současnosti satan a jeho padlí andělé používají jako mocný nástroj svého klamu někdy i pravdu.

Svědčí o tom verše 1 Samuelova 28,15-19. Mj. Saulovi bylo „duchem“ oznámeno, že on a jeho synové druhý den zahynou. A tak se také stalo. Saul však zahynul právě proto, že se radil s tímto „duchem věšteckým“…

1. Paralipomenon 10,13-14 - Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil s Hospodinem.

Spiritismus dnes

a) Novodobý spiritismus vznikl v polovině 19. století, v domě rodiny Foxovy v Hydesvillu. V přítomnosti dvou dcer Foxových se v domě ozývalo jakési klepání, které vzbuzovalo jejich pozornost. Na položené otázky se ozývalo další klepání jako odpovědi. Od této doby se spiritismus rozšířil po celém světě.

b) Půdu pro rozšíření spiritismu připravily církve a to šířením pohanského učení o „nesmrtelnosti lidské duše“. Právě v církvích se spiritismus a okultismus šíří jako lavina. V mnohých případech se sami duchovní přiznávají ke spiritismu nebo naukám, která s ním souvisí.

c) Spiritismus je dvojího druhu: spekulativní a náboženský. Ve spekulativním, kde se za peníze zprostředkují různé odpovědi, je mnoho prostého podvodu a vychytralosti. Následkem je, že mnozí si myslí, že celý spiritismus je podvod. To však neodpovídá skutečnosti.

d) Nejvíce rozšířený je spiritismus náboženský

Seance zpravidla začínají modlitbou a někdy i čtením Písma (!). Pak teprve přichází některé medium do tzv. transu – čili ve skutečnosti do něj vstupuje duch ďáblův (démon, padlý anděl)

A protože se mnohé předpovědi mohou naplnit, jsou spiritisté přesvědčeni, že je to učení od Boha a že je to nejlepší cesta, po které má lidstvo jít. Boží slovo nám však jasně a výslovně praví, že je to učení ďábelské.

Skutky apoštolů 16,16-18 - Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.

Dívka, o které je zpráva v těchto verších, nemluvila o apoštolech nic špatného, naopak mluvila o nich jen pravdu, a přece skrze ni mluvil duch ďábelský. Proto také byla ihned učiněna přítrž jejímu působení, aby duch, kterým byla ovládána, nebyl ztotožňován s Duchem toho, v jehož jménu apoštolové působili.

Cesta do zahynutí

Spiritismus vede lidi do zahynutí, protože je popíráno a zkreslováno vykoupení v Ježíši Kristu.

Podle učení spiritismu budou všichni lidé spaseni a dokonce i sám ďábel. Kdo zde žil špatně, bude mít příležitost odtrpět své viny v dalším životě, a nakonec se z něj stane dokonalá bytost.

Toto učení je v přímém rozporu se slovy Kristovými: „Kdo uvěří, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen“.

Spiritisté také zavrhují učení Písma o andělech a tvrdí, že jsou to duchové zemřelých, nevěří v zmrtvýchvstání , přestože Bible obrací naději věřících právě na dobu vzkříšení.

Co je to okultismus?

Okultní znamená - tajemný, skrytý. Okultismus proto bývá někdy označován za „tajemnou vědu“ protože se zabývá tajemnými, nadpřirozenými věcmi. Nejedná se však o žádnou vědu v pravém slova smyslu, ale pouze o další projevy duchovního vlivu padlých bytostí (satanských sil).

K okultismu patří hypnóza, telepatie, astrologie, jasnovidectví...  Jistě znáte kyvadélko, techniky reiky, jóga, akupunktura,  atd. I tyto zdánlivě neškodné praktiky fungují na základě okultního působení.

Jedná se o místa pro přímé působení duchovních mocností, které jsou Bohu a lidem nepřátelské. Pán Ježíš předpověděl, že v posledních dnech budou mnozí činit veliké zázraky a divy, takže by svedli i vyvolené, pokud by to bylo možné. Matouš 24,24-25

Spiritismus a okultismus přivádí lidi jednak do věčné smrti, ale také mnoho lidí mění, ničí je a přivádí k lékařům, kteří jim nepomohou.

Závěrem: VARUJME SE OKULTISMU A SPIRITISMU!

Nečtěme knihy, které se těmito tématy zabývají, rozhodně se neúčastněme seancí.

Mnoho lidí na svou zvědavost doplatilo a následky pociťují dodnes. A to včetně mnoha mladých lidí, kteří od návštěvy na seanci např. pociťují neklid, mají zlé sny, v noci vidí duchovní bytosti apod. Jedinou cestou, jak z těchto problémů ven, je JEŽÍŠ KRISTUS!

Držme se Bible jako jediného směrodatného pramene popisujícího jediného skutečného BOHA a oblecme si plnou Boží zbroj - Efezským 6,11 -17.

Efezským 6,11-12 - Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Doporučené knihy:

Válka stejně skutečná jako vítězství - Vaughn Allen

Naděje lidstva - Ellen G. Whiteová

Cesta do nadpřirozeného světa - Roger J. Morneau

Kouzlo pověry - Kurt Hasel


Další zajímavé články a videa na téma co je po smrti

Existuje peklo uprostřed země a hoří navěky?

16_ohen_peklo.jpg Je peklo strašným hořícím místem uprostřed naší země? Kdy podle Bible nastane zničení bezbožných lidí? Bible říká, že zničení lidí nastane na konci času a „bezbožní“ lidé jsou uchováni ke dni ...

Je možná reinkarnace, převtělování?

38_reinkarnace.jpg 1. Co je reinkarnace? Slovo "reinkarnace" je latinského původu a znamená opětovné vtělení. Reinkarnace znamená, že duše se po smrti vtěluje zpět do těla - pokaždé do jiného - ale duše ...

Podstata života a co se děje po smrti?

14_podstata_zivota_co_je_po_smrti.jpg Takže co přesně se stane, když zemřeme? Nebe? Peklo? Reinkarnace? Nic? Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, Ježíš také řekl: „Já jsem ...

Pozor na alternativní medicínu

21_akupunktura_alternativni_medicina.jpg Žijeme v přetechnizované době a společnosti, která je již velmi vzdálena od přírody a přírodních metod léčení. Lidé jsou již tak unavení technikou, že mnohdy přestávají věřit lékařům a klasické medicíně ...

Zjevil se mi duch - kdo to je?

19_vyvolavani_duchu.jpg Viděli jste ducha zemřelého a nevíte co si o tom myslet? Lidé vám to nechtějí věřit? Zkušenost se zjevením dědečka „Když mi bylo 13 let, tak mi umřel dědeček. Byli jsme na pohřbu ...

CoJePoSmrti.cz - Co je spiritismus a okultismus, jak působí Satan?