CoJePoSmrti.cz (Na úvodní stránku) CoJePoSmrti.cz

Jak vznikla smrt?

Facebook Facebook PrintTisk

Jak vznikla smrt?

5_jak_vznikla_smrt.jpg

Abychom pochopili, proč všichni na této planetě podléhají zvláštnímu tajemství smrti, musíme nejprve cestovat jinam ve vesmíru, na místo, které Bible nazývá nebe.

Nebe je místo, kde přebývá Bůh. Je sídlem vesmíru. Dlouho předtím, než začal život na zemi, existoval již život v nebi. Bible hovoří o tom, že tam existuje mnoho andělů "deset tisíc krát deset tisíc a tisíce a tisíce z nich", což je číslo tak vysoké, že jich je v podstatě "bezpočet" (Zjevení 5,11; Židům 12,22). Tyto bytosti žili v dokonalé harmonii s ostatními. Oni sloužili Bohu a sobě navzájem. Nedošlo k žádnému úmrtí. Boží stvoření bylo dokonalé a bytosti žili věčně tak jak šel čas.

Vznik vzpoury v nebesích

Ale něco se v tomto nebeském ráji  stalo. Bible nám říká o jednom z andělů, který byl dokonalý:  Ezechiel 28,15- „Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Pro množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi.“  Jinými slovy, semeno hříchu bylo zaseto v srdci tohoto anděla, až nakonec propuklo v plné povstání vůči Bohu.

Nebyl to ale obyčejný anděl.   Ezechiel 28,14 -"Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. " Tento anděl měl nejvyšší postavení ze všech andělů, sloužil přímo Bohu. Nebyl v nebi nikdo, kdo by měl vyšší postavení před Bohem než tento cherub.

Jaká byla podstata hříchu tohoto anděla? Bible říká: Ezechiel 28:17-"Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali. "  Jeho hřích je pýcha. Byl dokonalou bytostí, jeho krása byla pozoruhodná a jeho moudrost byla skvělá. Nicméně, spíše než aby vyznal slávu Bohu za tyto dary, stal se pyšným. Viděl své přednosti ne jako dar od Boha, ale jako své vlastní zásluhy.

Bible uvádí ještě další podrobnosti. Jméno tohoto anděla bylo Lucifer. Izaiáš 14,12 (kral.)-“Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.“   Lucifer začal dychtit po uctívání ostatních andělů, které náleželo jen Bohu. On zatoužil zmocnit se Božího trůnu a být na Božím místě.

Izajáš 14,13-14 (kral.)-"Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.  "

Vzhledem k tomu, že Lucifer nemohl prohlásit otevřenou vzpouru proti Bohu bez pomoci,  shromáždil podporu mnoha dalších andělů a nakonec, "vypukla v nebi válka" (Zjevení 12,7). Lucifer, nyní přejmenovaný Satan (žalobce) prohrál válku, a on a jeho následovníci byli vyhnáni z nebe. Zjevení 12,9-  "A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. "

A tak hříšný anděl byl svržen díky selhání prvních lidí na zem. Můžeme důvodně odvodit z Bible, že toto drama v nebesích nastalo dříve, než Bůh stvořil život na Zemi, protože Satan byl na zemi  již na začátku. Bůh dal prvnímu muži a první ženě svobodu, aby prozkoumali vše co mohou dělat, co mohou jíst ve svém domově ... až na jedinou věc. Bůh stvořil jeden strom z kterého jíst nesměli. Byla to zkouška jejich věrnosti k Bohu a Satan byl připraven udělat vše, aby v této zkoušce lidé selhali.

Pojďme na chvíli zapřemýšlet, proč Bůh nezničil Satana hned na začátku. Zabránil by mu tak přijít na Zemi a ušetřil nás hříchu a smrti. Proč Bůh dopustil aby Satan žil, když my musíme umírat? Tato otázka má zásadní význam, a my se musíme dovědět něco více o Bohu a jeho charakteru.

Bible nám říká, že Bůh je láska  (1 John 4,8, 16). Bible také říká, že láska se nenechá vyprovokovat, ale vždycky se raduje z pravdy. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. (1 Korintským 13,4-6). Kdyby Bůh okamžitě tvrdě zasáhl, objevil by se v srdcích všech bytostí ve vesmíru strach a otázka "neměl Lucifer pravdu?" Zlo jako možnost by nebylo odstraněno. Bůh proto dal Satanovi čas, aby se projevil. Stejně jako jsme svobodní v našem rozhodování, stejně tak jsou svobodní i andělé.

Satan Boha obvinil z toho, že je nespravedlivý, vztahuje jen na sebe moc a uctívání, které právem patřilo i ostatním, včetně samotného Satana. Kdyby Bůh zničil Satana ihned v důsledku jeho vzpoury, zbývající andělé by měli z Boha strach.  Aby Bůh prokázat pravdu o své povaze lásky, musel  umožnit Satanově vzpouře odhalit své vlastní výsledky. Bůh chce, aby mu lidé i jiné bytosti sloužili z lásky a radosti, protože jeho vláda je spravedlivá, a vede k životu, štěstí a prosperitě.  Satanova vzpoura v nebi i na zemi ukazuje, že jejím výsledkem jsou smrt, nemoc, zničení, zármutek, rozvod, hladovění, mučení, války, vraždy, sebevraždy, genocida, a "všechny druhy zla", a všechny stvořené bytosti mohou sami vidět, že Bůh si naši úctu zaslouží a je opravdu, láska (1 Timoteovi 6,10).

Vznik a počátek smrtelnosti

Genesis 2,16 -"A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš."

Satan si vybral zemi, aby pokračoval v povstání a rozhodl se svést prvního muže a ženu, k neposlušnosti Boha. Instrukce byly jasné. Jíst ze zakázaného stromu by mělo pro člověka  následek - smrt. Smrt v té době neexistovala, a  pokud by muž a žena poslechli tento jednoduchý příkaz, ani by nikdy neexistovala.

Musíme se ptát sami sebe, proč byl trest za tento malý přestupek tak hrozný? Odpověď je jednoduchá. Bible hovoří jasně, že „Bůh sám má nesmrtelnost" a že "Božím darem je věčný život" (1 Timoteovi 6,16, Římanům 6,23). Takže nesmrtelnost může existovat pouze díky spojení s Bohem. Pokud toto spojení je odděleno, nesmrtelnost zanikne a následuje smrt. Bible používá slovo "hřích" k popsání tohoto oddělení od Boha, i když se používá k označení konkrétních věcí, které jsou v rozporu s Boží vůlí, jako je cizoložství a vraždy, Bůh vidí hřích jako mnohem větší problém, protože hřích přeruší spojení s jeho dětmi a činí je předmětem smrti. Proto i malý akt vzpoury odděluje hříšníka od Boha a vede k smrti.

Satanu se podařilo přimět první ženu aby Boha  neposlechla, a ona zase způsobila, aby neuposlechl i její muž.  Satan v podobě mluvícího hada (první médium) tvrdil, že neposlušnost Boha  nepovede ke smrti, ale místo toho se jim otevřou oči a budou jako Bůh, budou znát dobré a zlé.. Tato první lež o nesmrtelnosti se traduje ve většině náboženství dodnes. Popírá tak přímé slovo Boha, který řekl jasně, že lidé zemřou budou-li jíst ze stromu poznání. Bible zaznamenává tento podvod:

Genesis 3,1-5- "Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. "

Satan řekl ženě, že její neposlušnost povede k tomu, že bude jako Bůh. Vzpomeňme si, že to byl Luciferův první hřích – touha být na Božím místě. Stejně jako Lucifer, žena se stala obětí tohoto pokušení a snědla zakázané ovoce. Genesis 3,6 - nám říká: "Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on.  "

Muž a žena zhřešili a znali teď povahu zla. Bůh je dobrý, Bůh je láska. Neposlušností se oddělili od zdroje lásky a přidali se na stranu zla. Zlo ale nemůže být nesmrtelné, neboť Bůh jediný je nesmrtelný. Člověk se tak svým selháním oddělil od zdroje nesmrtelnosti. Bible říká:

Genesis 3,22-24-  "I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky! Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. "

Naděje věčného života

Adam i Eva nakonec měli děti, a každý člověk který se kdy narodil  pochází z tohoto původního páru. Každý, kdo se od té doby narodil je podroben smrti. Tento smutný příběh ovlivnil každého člověka, který kdy žil. Narodili jsme se do světa, který je oddělen od Boha, který jej vytvořil, a jako takoví všichni musíme čelit dni, kdy  musíme zemřít. Ale je tu naděje! Tentýž Bůh, který učinil lidstvo "k obrazu svému" se stará o to, abychom nemuseli zemřít v zoufalství a beznaději. Skrze Ježíše Krista, máme naději že se opět vrátíme do Boží přítomnosti a bude nám navrácena naše ztracená nesmrtelnost.

Lidstvo nemůže smrt překonat samo o sobě. Bible nám říká jasně, že "mzdou hříchu je smrt", takže smrt je trest, všichni musíme platit (Římanům 6,23). Ale Bůh se rozhodl zaplatit náš konečný trest  za nás. Ježíš Kristus, který je Bůh – Boží Syn  v lidském těle, žil život bez hříchu, ale zemřel jako hříšník. On vzal na sebe hříchy celého světa a trpěl následky naší neposlušnosti, proto abychom mohli žít věčně a navrátit se do Boží přítomnosti. Tajemství spásy je dokonce větší než tajemství smrti. Pravda je, že Bůh miluje každého člověka natolik, že se rozhodl předat věčný život hříšníkům, i když si to nezasloužíme, a jediná věc, kterou požaduje na oplátku je víra, že On – Boží Syn za nás svůj život položil.

Bůh zdarma předkládá příslib věčného života v ráji, kde už nikdy nebude strach ze smrti. Bible prohlašuje vítězně, "Smrt je pohlcena ve vítězství" (1 Korintským 15,54). Až přijde onen slavný Den druhého příchodu Ježíše Krista nastane i slavné vzkříšení z mrtvých a pak již smrt nebude mít pro nás místo. Tajemství smrti bude díky Ježíši Kristu navždy jen vzpomínkou, a jeho hrůza zmizí navždy z našeho života.

Do té doby však musíme žít s realitou smrti, přes všechny ty nejasnosti a nedorozumění dokonce i v křesťanských církvích. Domníváme se však, že důkladné a poctivé studium Písma odhaluje pravou podstatu smrti a krásu  Božího řešení.


Další zajímavé články a videa na téma co je po smrti

Audio - Zpověď bývalého jasnovidce a léčitele

36_martin_sevcik_proutkareni.jpg Jak funguje proutkaření? Jaká síla působí v tajemných silách léčitelství? Proutek, kyvadélko i karty fungují na principu doptávání se, to znamená člověk položí otázku a pak dostane odpověď. Ale od koho? ...

Co je spiritismus a okultismus, jak působí Satan?

17_spiritismus_okultismus_duchove.jpg Spiritismus je největší opoziční silou křesťanství. Není žádnou novou vědou, ale především falešným náboženstvím. Ve spiritistickém časopise „Banner of Light“ bylo uvedeno: „Víte o nějakém duchu nebo osobě, kterou nazýváme ďábel? ...

Je lotr na kříži již dnes v ráji?

22_je_lotr_na_krizi_jiz_dnes_v_raji.jpg Lukáš 23, 42-43 - Potom řekl Ježíšovi: „Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ Jako důkaz, že člověk ...

Peklo - historické pozadí a Biblický rozbor

30_peklo_historicke_pozadi.jpg S konceptem příbytku mrtvých, přestože má několik forem, se setkáváme ve folkloru a mytologii mnoha zemí a kultur v historii lidstva, jako např. v sumerské, akkadské, babylonské, egyptské a řecké. V ...

Kniha - Velký spor věků

42_banner_300x420.jpg Kniha, kterou by každý měl za svůj život alespoň jednou přečíst. Kniha Velký spor věků (The Great Controversy), od americké autorky Ellen Gould Whiteové,  je posledním dílem série Drama věků. V této ...

CoJePoSmrti.cz - Jak vznikla smrt?