CoJePoSmrti.cz (Na úvodní stránku) CoJePoSmrti.cz

Existuje peklo uprostřed země a hoří navěky?

Facebook Facebook PrintTisk

Existuje peklo uprostřed země a hoří navěky?

16_ohen_peklo.jpg

Je peklo strašným hořícím místem uprostřed naší země? Kdy podle Bible nastane zničení bezbožných lidí? Bible říká, že zničení lidí nastane na konci času a „bezbožní“ lidé jsou uchováni ke dni soudu.

2. Petrova 2,4,7,9 - Neboť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temných jeskyní Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu....Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům. …..Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dni soudu;

Bůh se vůči hříchu projevuje jako spalující oheň. Židům 12,29 - “Neboť náš Bůh je oheň stravující.“ Zjevení Jana popisuje poslední události, které nás čekají, slovy Zjevení 20,9 - “Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.“  Pekelný oheň tedy přijde na konci času z nebe a ne z nějakého místa v zemi.  Bezbožní lidé budou naprosto zahubeni, budou doslova „vyťati“ ze země a již nikdy nebudou.

Žalm 37,10-11,20,34 -  Ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam. Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. Verš.20 Ničemové ale zahynou; Hospodinovi nepřátelé pominou jak to nejlepší z pastvin, zmizí v dýmu. Verš 34 Očekávej na Hospodina a dbej na jeho cestu. On tě vyvýší a obsadíš zemi, až budou ničemové vyhlazeni, uvidíš to!

Prorok Malachiáš hovoří ještě přesněji. Říká že bezbožní budou spáleni a nezůstane z nich vůbec nic, ale až přijde k tomu Bohem určený čas.

Malachiáš 3,19-21 (v kralicé 4,1-3) - Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele. Pošlapete ničemy, ano, budou popelem pod chodidly vašich nohou v den, který já učiním, praví Hospodin zástupů.

Jak lze tedy vysvětlit texty, které hovoří o tom, že peklo bude hořet navěky?

Biblické slovo „na věky“ můžeme doslova přeložit jako „do konce věků“ nebo po dobu života.

Slovo „navěky“ je v Bibli použito i v jiných případech. Je použito v Bibli  56 krát v souvislosti s věcmi, které již skončily. Znamená prostě nějakou dobu, omezenou nebo neomezenou. Je to jako slovo "vysoký", což znamená něco jiného v popisu muže, stromů, nebo hor. V Jonášově případě "navěky" znamená "tři dny a noci."

Jonáš, když popisuje svůj zážitek v břiše velryby používá slovo „navěky“. Jonáš 2,7 - „Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory, ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože.“ Navěky znamenalo v tomto případě omezenou dobu, ne nekonečně dlouho, tak dlouho jak to Jonáš v břiše velryby mohl vydržet.

V Deuteronomium 23,3 (kral.)- to znamená "10 generací." V případě člověka, to znamená "tak dlouho, jak žije" nebo "až do smrti." (Viz 1. Samuelova 1,22, 28; Exodus 21,6;. Žalm 48,14)

Například otroci ve starozákonní době museli sloužit svým pánům navěky. Exodus 21,6 - „přivede ho jeho pán před Boha, přivede ho ke dveřím či veřejím, jeho pán mu propíchne šídlem ucho a on mu bude sloužit navěky.“

Nebo například Anna když přivedla svého syna do chrámu, aby se stal Božím mužem hovořila o tom, že tam bude navěky. 1. Samuelova 1,22 (kral.) - „Ale Anna nešla, nebo řekla muži svému: Až odchovám dítě, tehdy povedu je, aby ukáže se před Hospodinem, zůstalo tam na věky.“   Přesto však ve verši 28 Anna říká, aby byl její  syn Hospodinův po všechny dny kdy bude živ.  „Protož já také oddávám jej Hospodinu; po všecky dny, v nichž živ bude.“

Bezbožní  budou hořet v ohni tak dlouho, jak dlouho budou žít - až do smrti, délka trvání se však bude lišit podle trestu. Trestem bezbožných lidí budou „věčná muka“ (Matouš 25,46) oheň ale nebude hořet navždy, pouze po tu dobu než je stráví, po tu dobu, jak to bude možné. Pak se obrátí v popel a zmizí. Nebude to trvalý stav trápení, trvalý stav muk. Tato představa je v rozporu s tím, že Bůh je láska, milosrdný a laskavý. Tato představa dělá z Boha tyrana, z kterého by lidé měli mít hrůzu a dovádí lidi buď k šílenství a strachu, nebo odmítnutí takového tyranského Boha a ateismu.

Smrt, není věčné trápení

Bible nám říká, že "mzdou hříchu" není „věčný život v pekle“, ale "smrt" (Římanům 6,23), o stejném trestu ujistil Bůh Adama a Evu, pokud by  jedli zakázané ovoce.

Ezechiel jasně uvádí, že "duše, která hřeší, musí zemřít" Ezechiel 18,4 - “Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře.“

Osud samotného satana

Pádným argumentem je i osud, který čeká samotného satana, jak přesně a srozumitelně popisuje prorok Ezechiel.

Ezechiel 28, 14,18 (kral.) - Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Pro množství nepravostí tvých, a pro nespravedlnosti kupectví tvého poškvrnil jsi svatyně své. Protož vyvedu oheň z prostřed tebe, kterýž tě sžíře, a obrátí tě v popel na zemi před očima všech na tě hledících.

Množství dalších Biblických veršů podporuje tuto pravdu, která je tak celá staletí popírána a překrucována. Hledejte tyto  „perly“ Písma Svatého a proste Boha o moudrost ke studiu, protože Bůh zaslíbil těm kdo budou upřímně hledat, že najdou,  a komu se nedostává moudrosti, že jí dostane.

Matouš 7,7-8 - „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno“.


Další zajímavé články a videa na téma co je po smrti

Jaký je smysl života?

29_jaky_je_smysl_zivota.jpg Přemýšlíme-li o životě a smrti, zákonitě nás napadne otázka: Proč tu vlastně jsem? K čemu to všechno je? Má to nějaký smysl? Proč jsem se narodila zrovna JÁ? Odpověď na tyto ...

Klinická smrt, prožitky a život po smrti?

41_klinicka_smrt.jpg Ve všech dobách lidé doufali, že smrt není konec života, ale že po smrti je nějaké pokračování a smrt je jen začátkem něčeho dalšího snad i lepšího. Již satan hned v ...

Co znamená věčný a neuhasitelný oheň?

18_vecny_ohen_peklo.jpg Věčný oheň Sodoma a Gomora byla dvě města, která byla zničena ohněm z nebe (sodoma..verš). Bible uvádí, že byla zničena a stala se příkladem „věčného ohně“. Podle nich jak říká Bible si ...

Film - vesmírný konflikt

7_vesmirny_konflikt.jpg Všichni lidé na zemi, bez ohledu na náboženské vyznání nebo národnosti, uznávají, že všude kolem nás v celém světě probíhá bitva, boj mezi silami Dobra a Zla. Zápas mezi světlem a ...

O Boháčovi a Lazarovi

25_mrize.jpg Není příběh o boháčovi a Lazarovi v Lukáš 16,19-31 učením o věčném trápení v pekle? Ne opravdu není. Je to prostě podobenství použité pro zdůraznění důležité části. Je to páté podobenství ...

CoJePoSmrti.cz - Existuje peklo uprostřed země a hoří navěky?